Larita Hot Pink

Kompaktse kasvukujuga,
K 40 cm
L 30 cm